Betaling af leje

Lejen forfalder til betaling den 1. i hver måned (eller kvartal) og skal betales på et af udlejer anvist sted. Såfremt forfaldsdagen er en helligdag, lørdag eller grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen/sidste rettidige betalingsdag til den efterfølgende hverdag.

Vi opfordrer alle vores lejere til at tilmelde sig Betalingsservice, så lejen betales automatisk og rettidigt hver måned. Tilmelding sker fx via din netbank med kundenumre, som fremgår af din huslejeopkrævning. Denne udsendes i slutningen af hver måned direkte fra Nets.

Vi gør opmærksom på, at betaling af leje er pligtig pengeydelse jf. Lejeloven, hvorfor betaling skal ske uanset om du har modtaget dit indbetalingskort eller din PBS-betaling er afvist/afmeldt af din bank.

Betales lejen, a conto varme eller anden pligtig pengeydelse for sent eller slet ikke, kan udlejer pålægge dig som lejer et påkravsgebyr, svarende til kr. 284,00 (2019-niveau). Beløbet reguleres en gang årligt efter udvikling i Danmarks Statistiks nettoprisindeks og er også en pligtig pengeydelse i lejeforholdet, jf. Lejeloven.

At leje, a conto varme, påkravsgebyr mv. er pligtig pengeydelse i lejeforholdet, betyder at udlejer kan hæve lejeaftalen, såfremt du som lejer ikke betaler disse beløb inden en vis tidsfrist.