Vurderingssumsmetoden

Vurderingssumsmetoden er med til at sikre at ejendomme er lige så aktuelt et investeringsobjekt som aktier og obligationer.

Selve metoden

TLK anvender konsekvent den såkaldte vurderingssumsmetode, når investeringsejendomme skal vurderes. Som supplement benytter vi også andre vurderingsprincipper, f.eks. "Direkte værdi", for at sikre at en ejendom altid vurderes på en for begge parter optimal måde.

Vurderingssumsmetoden er indarbejdet i et avanceret program, TLK Investor, som bearbejder de givne forudsætninger som f.eks. lejeindtægter, driftsudgifter og udbetalinger for en længere fremtidig periode. Hvert års nettoresultat eller nettooverskud bliver beregnet for den definerede periode. Disse fremtidige nettooverskud tilbagediskonteres til nutidsværdi og sammenlægges. Herved fremkommer vurderingssummen for den pågældende ejendom. Princippet betegnes også som cash-flow princippet (kontante ind- og udbetalinger).

Logisk og dokumenterbart

Vurderingssumsmetoden er både logisk og systematisk i sin opbygning. Samtidig er det muligt at dokumentere forudsætningerne og beregningerne. Ønskes en eller flere af forudsætningerne ændret, bearbejder programmet automatisk materialet ud fra de ændrede forudsætninger.

Ved at foretage systematiske ændringer i forudsætningerne, kan man præcist kortlægge følsomheden i vurderingssummen på baggrund af de pågældende ændringer. På den måde får en potentiel køber et overskueligt redskab til at optimere driften efter købet, og vil på den baggrund være bedre i stand til at forholde sig til ejendommens pris.

Vurderingsopgaver

TLK Ejendomshandel påtager sig gerne opgaver med vurdering af investeringsejendomme, også selv om dette ikke sker med salg for øje, f.eks. i forbindelse med aflæggelse af årsregnskab. Ved enhver vurderingsopgave er det imidlertid af største vigtighed, sammen med ejer at få fastslået vurderingstemaet, idet vurderingstemaet kan være stærkt udslagsgivende for vurderingens størrelse.

Med baggrund i mange års erfaring med investeringsejendomme er vi som regel i stand til at lave særdeles præcise vurderinger. Dette bekræftes af, at vi normalt er i stand til at formidle vurderede ejendomme solgt til vurderingssummen.

Du kan læse mere i bogen "Vurdering af investeringsejendomme" af Preben Kjær Pedersen, som kan bestilles her på tlk.dk.